Öljysäiliöiden tarkastus ja huolto

Teemme öljysäiliöiden tarkastusta ja huoltoa Pieksämäeltä käsin koko Suomessa – pyydä tarjous »

Öljysäiliöiden huolto, puhdistus ja tarkastus säännöllisesti lisää säiliön käyttöikää. Myös öljypolttimon toiminta parantuu, kun säiliössä olevat epäpuhtaudet sekä vesi poistetaan toimenpiteen yhteydessä. Öljysäiliöt tulee tarkastaa 5 vuoden välein. Uusi säiliö tulee tarkastaa ensimmäisen kerran 10 vuoden kuluttua käyttöönotosta. Seuraava suositeltava tarkastusajankohta määritellään tarkastuksen yhteydessä.

HUOM. Vastuu öljysäiliöiden aiheuttamista vahingoista on aina omistajalla. Vakuutusyhtiöt eivät korvaa vahinkoja, jos asianmukaisesta tarkastuksesta ja huollosta ei ole huolehdittu. Tilaa siis öljysäiliön huolto ajoissa!

Pyydä tarjous

Miten öljysäiliön tarkastus etenee?

Tarkastus aloitetaan pumppaamalla öljysäiliössä oleva öljy huoltoauton säiliöön. Säiliöön jäänyt liete, roskat ja kondenssivesi imetään huoltoautossa olevaan jätesäiliöön. Tyhjä säiliö tuuletetaan, puhdistetaan ja kuivataan hyvin. Säiliön
hitsaussaumat tutkitaan sekä seinämissä sisäpuolella mahdollisesti olevien syöpymien syvyys mitataan öljysäiliön kuntoisuusluokan määrittelemiseksi.

Paluuputken tiiviys tarkastetaan painekokeella ja säiliön ylitäytönestimen toiminta testataan. Huoltoluukku tiivistetään tarvittaessa. Käyttökelpoinen öljy palautetaan säiliöön huoltoautosta. Tarkastukseen ja huoltoon kuluu aikaa muutamasta tunnista ylöspäin säiliön koosta riippuen. Paikan päällä annamme asiakkaalle tiedon säiliön kunnosta ja mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Öljysäiliön tarkastuksesta laaditaan tarkastuspöytäkirja, josta ilmenee säiliön perustiedot, kunto ja toimenpiteet, joita huollon yhteydessä on tehty. Tarkastuspöytäkirja toimitetaan asiakkaalle laskun mukana. Toimitamme tarkastuspöytäkirjan aina myös öljysäiliön sijaintikunnan paloviranomaisille.

Öljysäiliön kuntoluokitus

Öljysäiliön säännöllisestä tarkastuksesta ja huollosta huolehtimien on ympäristöstä huolehtimista. Säiliöt jaetaan kuntoluokkansa mukaan seuraavaan neljään ryhmään:

Kuntoluokka Kuvaus Suositeltava
tarkastusväli
A-luokka

Metalliset säiliöt, joiden seinämien paksuudesta on syvimmän syöpymän kohdalta jäljellä, vähintään 3 mm.


Muut kuin metalliset säiliöt: Säiliö on A-luokkainen, jos se todetaan painekokeessa tiiviiksi.

5 vuotta

 

 

5 vuotta

B-luokka Metalliset säiliöt, joiden seinämien paksuus on syvimmän syöpymän kohdalla vähintään 1,5 mm mutta alle 3 mm. 2 vuotta
C-luokka Metalliset säiliöt joiden seinämien paksuudesta on syvimmän syöpymän kohdalla jäljellä vähemmän kuin 1,5mm tai joiden seinälevy muuttaa
muotoaan sitä koputtaessa sisäpuolelta 0,5 kg:n pallopäävasaralla.
Poistettava käytöstä
6 kk kuluessa.
D-luokka Metalliset säiliöt, joissa on läpisyöpymiä tai halkeamia, ja säiliöt, jotka vuotavat painekokeessa. Poistettava käytöstä välittömästi

 

Kaikki edellä mainitut mittaustulokset saadaan säiliön sisäpuolelta.

Öljysäiliön poisto käytöstä

Kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä velvoitetaan kiinteistön omistajaa tai haltijaa huolehtimaan käytöstä poistetusta öljysäiliöstä. Öljysäiliö poistetaan käytöstä yleensä joko säiliön huonon kunnon tai lämmitysjärjestelmän vaihdon takia. Molemmissa tapauksissa vanha öljysäiliö on poistettava maaperästä tai kunnan ympäristönsuojelu- määräysten niin salliessa säiliön voi täyttää hiekalla ja jättää paikoilleen. Kiinteistön omistajan tai haltijan kannattaa tarkastaa kaupungin tai kunnan ympäristöviranomaisilta, kuinka öljysäiliö tulisi poistaa käytöstä.

Ennen säiliön poistamista se tulee tyhjentää öljystä ja öljypitoisesta lietteestä, tuulettaa, puhdistaa sisäpuolelta sekä tarkastaa. Säiliön puhdistuksen voi tehdä vain Turvatekniikan keskuksen hyväksymä toiminnanharjoittaja. Poistotarkastuksesta toimitamme sekä asiakkaalle että kunnan paloviranomaisille tarkastuspöytäkirjan. Säiliöiden poistosta maaperästä huolehtivat maarakennusliikkeet. Säiliön poiston yhteydessä tarkastetaan mahdolliset vuodot maaperään ja ilmoitetaan niistä välittömästi kunnan paloviranomaisille. Heille on aina varattava mahdollisuus tarkastaa maaperä öljysäiliön poiston yhteydessä. Säiliö poistetaan maasta putkistoineen.


Viallisesta öljysäiliöstä aiheutuvan öljyvahingon vaikutukset voivat olla suuret. Vastuu öljysäiliöiden aiheuttamista vahingoista on aina omistajalla. Vakuutusyhtiöt eivät korvaa vahinkoja, jos asianmukaisesta tarkastuksesta ja huollosta ei ole huolehdittu. Säiliöiden sijoittamista, kunnossapitoa ja poistamista ohjaavat kauppa- ja teollisuusministeriön päätös maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksista ja jätelaki sekä kaupungin/kunnan ympäristösuojelumääräykset.

Kun sinun tulee poistaa öljysäiliösi käytöstä – toimi näin:

 

 1. Tilaa säiliöllesi poistopuhdistus ja tarkastuta samalla missä kunnossa säiliösi on.
 2. Selvitä oman kaupunkisi/kuntasi ympäristösuojelumääräykset säiliön poistamisesta.
 3. Pidä tallessa öljysäiliösi tarkastuspöytäkirja.
 4. Säiliön maasta poiston yhteydessä varaa ympäristöviranomaisille ja paloviranomaisille mahdollisuus tarkastaa maaperä.
Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Suomen Säiliöhuolto Oy (Y-0705352-7)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Rauno Malinen
0400 655 649
suomen.sailiohuolto@co.inet.fi

Henkilörekisterin nimi

Suomen Säiliöhuolto Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Suomen Säiliöhuolto Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
suomen.sailiohuolto@co.inet.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna